خوانسار شهر من

شهری در حصار کوهساران

خوانسار شهر من

شهری در حصار کوهساران

خوانسار شهر من
آخرین نظرات

۴ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

نقد مسئولین

کامران میرمحمدی | سه شنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۰۱:۱۲ ب.ظ

مدت زمانی است که به هرکدام از وبلاگها و سایتهای خوانسار سرمیزنم

مرتب نقدها و بدبینی های آتشینی از مسئولین حال حاضر شهر میبینم

که بالای نود درصد آنها بدون ذکر دلیل وکلی گویی است و

  • کامران میرمحمدی

خورشید

کامران میرمحمدی | يكشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۰۱:۳۹ ب.ظ

در شهــــری که خورشیــــد را به قیمت شــــــمعی

نمیخـــرند
پـــــــروانه شــدن یعــــنی تبـــــاهی!!!

  • کامران میرمحمدی

خوانسار بیکار ندارد

کامران میرمحمدی | چهارشنبه, ۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۶ ب.ظ

چهار سال است که به خوانسار برگشتم تا قدمی برای شهرم

بردارم ،سال اول با امید کارآفرین شدن آمدم و مقداری هم

پیش رفتم ولی چون حمایت دولتی نشد نتوانستم ادامه بدهم

و

  • کامران میرمحمدی

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف

کامران میرمحمدی | دوشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۲، ۰۳:۰۹ ب.ظ
 

* * ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن اﮔﻪ ﺑﺎﻫﻮش ﺑﺎﺷﯽ ﻣﻌﻠﻢ وﻗﺖ ﺗﻮ رو ﺗﻠﻒ ﻣﯿﮑﻨﻪ، اﮔﻪ ﺧﻨﮓ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻮ وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻤﻮ!
* *  دﻧﺒﺎل ﭘﻮل دوﯾﺪن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن اﮔﻪ ﺑﻬﺶ ﻧﺮﺳﯽ از ﺑﻘﯿﻪ
  • کامران میرمحمدی